Joanna Ciesielska

 

Pani Joanna Ciesielska pracuje jako nauczyciel fizyki od 1988r. w VIII LO w Białymstoku, jako doradca metodyczny fizyki od 1997r. , w latach 2015-2017 pracowała jako konsultant ds. edukacji zdalnej w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Pani J. Ciesielska bardzo dba o swój warsztat pracy i systematycznie doskonali się w zakresie wykorzystania ICT w dydaktyce. Ukończyła studia podyplomowe związane z wykorzystaniem ICT i e-learningu w pracy zawodowej: a) Studia podyplomowe Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość, Uniwersytet Warszawski (2008) b)Studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa ze specjalnością obsługa informacyjna, Uniwersytet w Białymstoku(2011) Pani Ciesielska posiada Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, ECDL Certificate (2010), kwalifikacje opiekuna Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informacyjnego (kurs 40h, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku). Ponadto ukończyła formy doskonalenia zawodowego (wymienione dłuższe): a) „Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się” (kurs 48h, Ośrodek Rozwoju Edukacji) b)”Jak wykorzystywać nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjną w organizowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych” (kurs 24h, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku), c)”Platforma Moodle w pracy nauczyciela-konsultanta” (kurs 40h, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) d) „Praca nauczyciela i doradcy na platformie Moodle-kurs dla zaawansowanych” (kurs 80h kurs, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa) e)Model BYOD i grywalizacja czyli wykorzystanie aplikacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych na lekcjach (14h kurs w zakresie TIK w edukacji, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku) f)Narzędzia Google Dysk w pracy nauczyciela(14h,Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku) Pani J. Ciesielska wykorzystuje umiejętności związane z wykorzystaniem technologii ICT oraz e-learningu we wszystkich dziedzinach pracy zawodowej-zarówno jako nauczyciel fizyki, jak i doradca metodyczny fizyki . Jako szczególne osiągnięcia zawodowe związane w popularyzowaniem wykorzystania ICT i edukacji zdalnej w dydaktyce należy wymienić: a) I miejsce w wojewódzkim konkursie pod patronatem Marszałka województwa podlaskiego „Materiał edukacyjny w pracy innowacyjnego nauczyciela” za opracowanie nowatorskiego materiału dydaktycznego dla uczniów I nauczycieli fizyki z wykorzystaniem ICT i e-learningu (2017) b) Certyfikat E-Nauczyciela (Stowarzyszenie E-lerningu Akademickiego, 2014). Certyfikat stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość i został wydany na podstawie pozytywnej oceny złożonej aplikacji. c) Ogólnopolskie wyróżnienie PTF za opracowanie i wdrożenie wartościowych innowacji pedagogicznych (Polskie Towarzystwo Fizyczne, Komisja Nagród Dydaktycznych PTF i Zarząd Główny PTF, 2013), opracowanie i wdrożenie sześciu innowacji w latach 2008-2013 były opartych na wykorzystaniu platformy Moodle we wspieraniu nauczania fizyki w VIII LO w Białymstoku, d) Zakwalifikowanie autorskiego projektu edukacyjnego ” E-fizyka” do międzynarodowego konkursu Elerning Awards 2001 r. e) Objęcie autorskiego projektu „Fizyka wokół nas. E-learningowe zajęcia pozalekcyjne z fizyki” patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009) Działalność Pani J. Ciesielskiej związana z wykorzystaniem ICT w procesie dydaktyczno-wychowaczym w VIIILO to: a) Opracowanie i wdrożenie programu wspomagającego naukę fizyki w zakresie w zakresie podstawowym dla klasy I z wykorzystaniem ICT i platformy edukacyjnej Moodle b) Opracowanie i wdrożenie programów wspomagających naukę fizyki w zakresie rozszerzonym dla klasy II i III z wykorzystaniem ICT i platformy edukacyjnej Moodle c) Opracowywanie i prowadzenie kursów e-learningowych wspierających nauczanie indywidualne uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. d) Opracowanie i wdrożenie grantowych projektów zajęć pozalekcyjnych w VIII LO, m.in. „Od wiedzy do kompetencji kluczowych” (2010), „Wspomaganie ucznia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z fizyki” (2008) z wykorzystaniem edukacji zdalnej. e) Przeprowadzenie warsztatów „Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu” dla nauczycieli VIII LO w ramach projektu „Z kluczem w przyszłość „według autorskiego program (2017). Pani J. Ciesielska aktywnie dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, zarówno w VIIILO jak poza szkołą: a)Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT w dydaktyce poprzez liczne kursy w trybie blended-learning lub e-learning, które są wysoko oceniane przez uczestników: -” Podstawy tworzenia kursu zdalnego na platformie Moodle” (2 edycje, 2016, 2017) -„Podstawy nowatorskiego podejścia do sposobu uczenia i nauczania” (3 edycje, 2015-2017) -„Efektywne nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” (2018) -„Nowa podstawa programowa w pracy nauczyciela fizyki” (2 edycje) (2017) -„Podstawy nowatorskiego podejścia do sposobu uczenia i nauczania” (3 edycje, 2015-2017) -„Podstawy tworzenia kursu zdalnego na platformie Moodle” (2 edycje, 2016, 2017) -„Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów przyrodniczych” (2017) -„Metodyka nauczania-uczenia się dorosłych” (2014) -” Nauczyciel twórczego myślenia w dobie reformy oświatowej” (2011) -„Eksperyment na lekcjach fizyki a wymagania doświadczalne określone w podstawie programowej” (2010) -„Projekt edukacyjny – twórczy uczeń” (2010) -„Zjawiska fizyczne na co dzień” (2009) -„Nauczyciel twórczego myślenia w dobie reformy programowej” (2009) -„Podstawy pomiaru dydaktycznego dla nauczycieli fizyki” (2008) b) Współpracowała z innymi instytucjami, min. Prowadziła kurs (2 edycje) „Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej Moodle w prowadzeniu lekcji i zajęć pozalekcyjnych” we współpracy z CEN Suwałki, 2014, 2015) c) Pani J. Ciesielska opracowała program kursu edukatorskiego dla doradców metodycznych „Edukator doskonalenia dorosłych” (240h), zorganizowała i wspołprowadziła zajęcia na kursie edukatorskim w trybie blended-learning w MODM w 2014/2015r.