Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego jest od wielu lat placówką wprowadzającą różnorodne innowacje edukacyjne z różnych dziecin. Jest to konsekwentna realizacja koncepcji pracy szkoły, którą nadzoruje Pani Bożena Niechoda – dyrektor szkoły. Realizowane od lat projekty, w tym także dofinansowane z funduszy europejskich, pozwalają na przemyślane i dobrze przygotowane wprowadzanie innowacji od “zeróweczki” do najstarszych klas oraz wyposażenie szkoły w najnowocześniejszy sprzęt do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem IT. Realizowane w ostatnich latach projekty ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych zarówno uczniów jak i nauczycieli były przygotowaniem dobrego gruntu do “posiania” umiejętności masowego korzystania z technologii informacyjnych na wszystkich etapach edukacyjnych i na praktycznie wszystkich przedmiotach w szkole. Podjęte działania: 1.Wyposażenie wszystkich pracowni w szkole w tablice interaktywne i wdrożenie ich do codziennej pracy nauczyciela i ucznia. Nauczyciele placówki zostali przeszkoleni z umiejętności obsługi tablic interaktywnych i prowadzenia lekcji interaktywnych z ich wykorzystaniem. 2. Opracowanie w szkole innowacyjnych, autorskich programów do nauczania biologii i chemii w gimnazjum z wykorzystaniem platform edukacyjnych w ramach realizacji projektu “Innowacyjna szkoła-klucz do nowoczesności . Program o nazwie nazwie “Biologi@”- łączącego w ramach jednego przedmiotu dwie podstawy programowe: biologii i informatyki. W przedmiocie tym główną rolę odgrywa biologia, a informatyka pomaga w opanowaniu i utrwaleniu wiedzy biologicznej. Program o nazwie Chemi@ łączył ze sobą podstawę chemii i języka angielskiego. Uczniowie korzystali z platform edukacyjnych, mogli wykorzystać publikacje i materiały ze stron internetowych, również anglojęzycznych, przedstawiających m.in. doświadczenia chemiczne, które ze względu na swoją trudność nie były możliwe do przeprowadzenia w szkole. Prace domowe uczniowie pobierali z platformy edukacyjnej. W ramach realizacji tego projektu do szkoły zakupiono mobilną pracownię komputerową – 19 laptopów, łącze do internetu z szybką siecią lokalną i dodatkowymi 6 mobilnymi punktami dostępowymi WiFi 3.Prowadzenie w szkole od 4 lat zajęć w ramach projektu “Mistrzowie kodowania”. Szkoła posiada 2 certyfikowanych trenerów certyfikowanych przez Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania 4. 1 września 2017 – w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 3 BTO w roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono obowiązkowe dla wszystkich uczniów klas II-VII zajęcia dodatkowe z robotyki edukacyjnej o nazwie Ro-BTO-tyka. Celem zajęć było wprowadzenie szeroko pojętego kodowania i programowania robotów edukacyjnych jako nowoczesnych środków dydaktycznych, zarówno na informatyce, jak i na innych przedmiotach. Nauczyciele różnych przedmiotów uczestniczyli w zajęciach, robotyki, a później zaadoptowali jego elementy w nauczaniu swojego przedmiotu (nauczanie wczesnoszkolne, język polski, angielski, matematyka, biologia).Uatrakcyjnili w ten sposób swoje metody pracy w realizacji zagadnień takich jak: tabliczka mnożenia – zaprogramowane odpowiednio roboty losowały liczby, które następnie uczniowie musieli wymnożyć i zapisać w odpowiednim miejscu przygotowanej karty pracy, innym sposobem utrwalenia tabliczki mnożenia było zaprogramowanie drogi robota tak, aby dojechał do iloczynu liczb wyrzuconych na dwóch dekahedronach. W podobny sposób przybliżone zostały zasady ortografii w klasach I-III – uczniowie mieli wyznaczyć trasę na macie edukacyjnej w taki sposób, aby zgodnie z zasadami ortografii uzupełnić luki w przygotowanych przez nauczycieli wyrazach. Omawianie lektur szkolnych łączyło się z przygotowaniem plansz z zaznaczonymi najważniejszymi epizodami z życia bohaterów powieści, a następnie wyznaczeniem drogi dla ozobotów i zakodowaniem jej tak, by robot mógł przejechać w kolejności chronologicznej wydarzeń w powieści. Na lekcji muzyki uczniowie mieli za zadanie zaprogramowanie robotów wyposażonych w Xylo, tak by grały melodie popularne oraz regionalne uatrakcyjniły lekcje muzyki. W ramach projektu zakupiono w szkole roboty edukacyjne:Ozobot – 10 sztuk, zestawy Dash i Dot – 10 sztuk, Photon – 9 sztuk,Edison – 10 sztuk,Lego Mindstorm basic – 2 sztuki, gry edukacyjne do nauki kodowania: CodeBook – 3 sztuki, Scotie Go! 8 sztuk, maty edukacyjne:mata Mistrzów Kodowania z zestawem klocków – 1 sztuka, mata KISS – 6 sztuk, mata Wonder – 2 sztuki. Zajęcia z robotyki wprowadzają uczniów klas II – VII szkoły podstawowej w umiejętność algorytmicznego rozwiązywania problemów, z którymi się stykają. Uczniowie wzrastają w cyfrowym społeczeństwie i dzięki naszej innowacji przekonują się, że technika cyfrowa to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim bardzo użyteczne narzędzie. Często ważniejsze od wiedzy dostępnej przez pacnięcie w ekran smartfonu, są takie umiejętności jak kreatywność, współpraca w grupie, logiczne myślenie, algorytmiczne i analityczne rozwiązywanie problemów. To takie kompetencje wpajane są młodym ludziom na Ro-BTO-tyce. Bardziej szczegółowo opisane cele projektu Ro-BTO-tyka to między innymi: # sprawne wykorzystywanie narzędzi TIK w życiu codziennym – zastosowanie kodów qr w nauczaniu języków obcych, # kształcenie myślenia algorytmicznego – rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem robotów, # poszukiwanie, porównywanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł – lekcje biologii powiązane z utworzeniem aplikacji umożliwiających naukę budowy poszczególnych układów człowieka, # kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie, # praca w zespole i społeczna aktywność – wszystkie przedmioty. 5. W pracy nauczycieli oraz uczniów wykorzystywane są różnorakie platformy edukacyjne np. Moodle, Podlaska Platforma Edukacyjna,Google G-Suite oraz Office 365. na których zamieszczone są materiały pomocnicze do nauki przedmiotów szkolnych, prace domowe, lekcje, realizowane projekty. W codziennej pracy nauczyciela miejsce znalazły takie aplikacje jak Kahoot, ClassDojo, czy aplikacje związane z rozszerzoną rzeczywistością, qrkody i wiele innych 6 .Na drugą połowę maja (21.05.2018) zaplanowaliśmy konferencję dla dyrektorów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, podczas której chcemy podzielić się swoimi pomysłami zastosowania robotów na lekcjach, w której prelegentami w dużej mierze będą sami uczniowie.Mamy nadzieję, że działania związane z propagowaniem programowania w nauczaniu różnych przedmiotów będą impulsem do powszechnego wprowadzenia programowania w szkołach województwa podlaskiego. Liczymy na to, że organizowana przez nas konferencja zainspiruje kolejne placówki w zmianie sposobu wykorzystania narzędzi TIK