Regulamin

Regulamin Nagrody Edukacyjnej Oddziału Podlaskiego PTI

 • Cele przyznawania nagrody:
  • Uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki
  • Promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki
  • Promocja PTI i OPDL PTI
 • Kategorie nagród:
  • Indywidualna – Za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce
  • Instytucjonalna – Za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i e-edukacji
 • Podstawą przyznania nagród są:
  • działalność nauczycielska/trenerska
  • realizacja inicjatyw służących rozwojowi/popularyzacji informatyki
 • Forma nagród:
  • indywidualna – statuetka, nagroda rzeczowa i dyplom,
  • instytucjonalna – statuetka i dyplom
 • Nagrody przyznaje ZO PDL PTI na podstawie werdyktu przygotowanego przez Jury konkursu
 • Jury konkursu:
  • Powoływane przez ZO PTI na okres kadencji Zarządu
  • Członków jury Konkursu zgłasza ZO (do 5), mogą również zgłosić Koła (po 1)
  • Jury spośród siebie wybiera przewodniczącego
  • Posiedzenia jury zwołuje przewodniczący.
  • Uchwały jury zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
  • Obrady jury są poufne
 • Uprawnieni do kandydowania do nagród: osoby, instytucje prowadzące działalność na Podlasiu
 • Składanie wniosków:
  • ZO Pdl PTI corocznie ogłasza kolejne edycje Konkursu, zawiadamiając członków OPdl PTI, kuratorium oświaty i placówki doskonalenia nauczycieli Podlasia, publikując informacje w mediach.
  • Wnioski do ZO PTI mogą składać:
   • Instytucje edukacyjne działające na Podlasiu
   • grupy członków OPdl PTI (co najmniej 5 osób w grupie)
  • Zgoda kandydata jest wymagana
 • Jury może przyznać więcej niż jedną nagrodę lub odstąpić od przyznania nagrody w danym roku.
 • Wręczanie nagród powinno odbyć się podczas prestiżowej imprezy np. w czasie Dni Społeczeństwa Informacyjnego
 • ZO PDL PTI zleca opracowanie wzoru statuetki i dyplomu.
 • ZO PDL PTI corocznie określa wielkość budżetu na przeprowadzenie konkursu.

 

ZO Pdl PTI